Политика за поверителност

Отнасяме се сериозно към поверителността на личните данни. С настоящото бихме искали да Ви запознаем със средствата за обработване на лични данни в ЛИНК.

Посещавайки нашия интернет сайт, Вие приемате нашата Политика за поверителност, което означава, че сте съгласни с нашите условия. Ако това не е така и Вие не сте съгласни с нашата Политика за поверителност, Ви препоръчваме да не взаимодействате с нас по никакъв начин.

Моля да се запознаете в детайли с информацията по-надолу относно как и защо събираме и обработваме лични данни или да изтеглите информацията в PDF формат.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИНК

„ЛИНК Мобилити България“ ЕАД, България, с ЕИК: 131384920, наричанo по-надолу за краткост „ЛИНК“, e част от корпоративното семейство на LINK Mobility Group като дъщерно дружество на LINK Mobility Group AS, Норвегия (рег. № 984 066 910). ЛИНК отговаря за обработването на лични данни. Обработването от ЛИНК на личните данни се осъществява в рамките на приложимите законодателство. LINK Mobility Group включва редица свързани лица - дъщерни дружества на LINK Mobility Group AS, като личните данни могат да се споделят и предават между ЛИНК и свързаните лице, посочени в следния списък: https://linkmobility.com/list/. Всяко свързано лице отговоря за обработването на лични данни в съответствие с настоящото Уведомление за поверителност.

Използвани термини

Термините, използвани в настоящото Уведомление за поверителност, има т значението съгласно член 4 от ОРЗД (на англ. GDPR) и следва да се разбират в този им смисъл.

 • Субект на данни е физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 • Администратор е юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработване на лични данни;
 • Обработващ лични данни е юридическото лице, което обработва лични данни от името на Администратор;
 • Лични данни са всякакви данни, които пряко или косвено са свързани с физическо лице (Субект на данни).
 • Обработване на лични данни е всяка операция с Лични данни, включително: събиране, съхранение, промяна, разкриване чрез предаване или изтриване.
 • Трафични данни са данни, генерирани в процеса по използване на мрежите. Пример за Трафични данни: при използването от физическо лице на дадена мобилна мрежа, се генерира информация относно кой изпраща и получава съответното съобщение или телефонно обаждане, начален и краен час (времеви момент) на комуникацията и местоположение на мобилния телефон. Когато Трафичните данни бъдат свързани с Вас като физическо лице и Вие можете, пряко или непряко, да бъдете идентифицирани от тях, те се определят като Лични данни. Трафичните данни могат, например, да се използват за целите на фактурирането.
 • Анонимизирани данни са данни, при които всички идентифициращи елементи са заличени, което прави невъзможно свързването на данните с конкретен Субект на данни.

Уведомление за поверителност и обработване на Лични данни в ЛИНК

Когато ползвате продукти и услуги, предлагани от ЛИНК, ние обработваме следните основни видове Лични данни:

 • Ако имате сключен договор с нас за използване на една или повече от нашите услуги, ние ще използваме личните Ви данни като Клиент или Доставчик.
 • Ако нямате сключен договор с нас и осъществите контакт с нас, използвайки един от каналите за комуникация – например, посетите нашия интернет сайт – ние ще използваме вашите данни като потенциален Клиент или Доставчик.
 • Лични данни на крайните потребители, които в процеса на ползван на нашите услуги Клиентите ни предоставят, се наричат Данни на крайните потребители.

Естеството на обработката зависи от вида на предоставените от Вас данни.

ЛИНК предлага множество услуги и технически решения на своите Клиенти. Настоящото съставлява общо описание на обработването на Лични данни в ЛИНК, като конкретното обработване може да бъде по-широко или по-тясно в зависимост от съответното техническо решение, използвано от Клиента на ЛИНК. Моля да се запознаете с относимото за съответната наша услуга уведомление за поверителност на интернет страницата по услуга или със съответното Споразумение за обработване на лични данни.

ЛИНК в качеството на Администратор

Как ЛИНК обработва Лични данни в качеството на Администратор се определя от и е заложено в настоящото Уведомление за поверителност, както и в съответните Споразумения за обработване на лични данни, сключени между ЛИНК и Клиентите/Доставчиците, доколкото същите са относими, или обработването се базира на легитимните интереси на ЛИНК.

Данни за контакт с Доставчици, Клиенти, инвеститори и техни служители:

ЛИНК може да получи Вашите данни като данни за контакт, когато, например, се свържете с нашия търговски отдел или екипа ни за връзка с инвеститорите; когато се регистрирате на нашия интернет сайт или се регистрирате за наши онлайн услуги. Във връзка с горепосоченото, е възможно да Ви поискаме да ни предоставите лична информация. Това може да включва Вашето име, адрес/пощенски код/град/държава, телефонен номер и/или имейл адрес.

На следващо място, можем да събираме и обработваме допълнителни Лични данни или информация, която предоставени ни от Вас, когато се свържете с нас с конкретни искания и/или когато кандидатствате за свободни работни места, при въпроси за обяви за работа или спорадични заявки.

Посетители на интернет сайта:

ЛИНК може да събира информация при Ваше посещение на интернет сайта чрез позициониране и ползване на бисквитки. Това включва, наред с други, IP адрес, вида и версията на ползвания браузъра, кои интернет страници от сайта посещавате, продължителността и честотата на посещенията. За тази цел използваме бисквитки. Можете да прочетете повече за бисквитките по-долу.

Служители на ЛИНК:

Служители от всички позиции в ЛИНК са запознати с целите по ОРЗД и как да спазват и прилагат приложимите правила. Служителите на ЛИНК следва да се запознаят с вътрешна документация относно обработването на Лични данни.

Ползватели на мобилни телефони (крайни потребители):

ЛИНК предоставя техническа свързаност по маршрутизация на SMS, имейл и/или т.нар. „over-the-top“ (OTT) съобщения, изпращани от нашите Клиенти (в качеството им на Администратори) до крайните потребители (Субекти на данни) посредством избран от Клиента канал за комуникация.

Примери за дейности по обработване на Лични данни, при които ЛИНК действа в качеството на Администратор:

Уведомяване на Клиенти / Доставчици и техни представители и служители за:

 • Промени в общите условия, начините на плащане/финансови и други условия или Политиката за поверителност,
 • Промени, пряко свързани с предоставянето на услуги от ЛИНК като, например, актуализации на услуги, технически условия и документация,
 • Статус на плащане при реализирани услуги (фактуриране и движение на плащанията), включително кодовете за търговски отстъпки,

Отговаряне на запитвания:

 • при въпроси относно услуги, условия или настоящото Уведомление за поверителност;
 • към работата на услугите на ЛИНК;
 • относно предоставяне на информация, свързана с качеството на услугата.

Други дейности по обработване:

 • при управление на потребителския профил и съгласията на крайния потребител.
 • при осъществяване на контакт или за предоставяне на информация, която би могла да представлява интерес за посетителя на интернет сайта, след като последният е попълнил съответната форма на нашия интернет сайт или по друг начин е заявил своето желание за това (т.нар. “opt-in”);
 • при получаване на информация за използването на нашия интернет сайт, съгласно посоченото по-долу в раздела за бисквитките;
 • в процеса по иницииране на изпращането и маршрутизацията на SMS, OTT или имейл съобщения от страна на нашия Клиент (в качеството на Администратор) до крайния потребител (Субект на данни);
 • Проучвания за удовлетвореността на клиентите;
 • Управление на членска/абонаментна маса и офериране на членове/абонати;
 • Подобряване и оценка на интернет сайта и услугите;
 • Изпълнение при получени искания за упражняване на права;
 • Спазване на приложимото законодателство.

Видове лични данни

В зависимост от услугата и начина на ползването й от Клиентите, ЛИНК в качеството си на Администратор може да обработва следните видове Лични данни:

 • Основни лични данни, например име, данни за контакт като имейл адрес, телефонен номер и пр.;
 • Данни за местонахождение, например GPS, Wi-Fi данни и данни за локация от мрежата на ЛИНК (различни от трафични данни);
 • Трафични данни: лични данни, обработвани при предоставяне на електронни съобщителни услуги или таксуването на посочените услуги;
 • Данни, отнасящи се до съдържанието на комуникацията, например имейли, гласови съобщения, SMS/MMS, данни относно ползвания браузър и пр.;
 • Информация за посещенията на интернет сайта чрез позициониране и ползване на бисквитки.

В определени случаи ЛИНК може да свърже Лични данни, събрани по повод на различни услуги, доколкото същите данни са събирани за една и съща цел.

Вашите Лични данни няма да бъдат използвани при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Основанията на ЛИНК за обработване са следните:

 • Изпълнение на договорни задължения по предоставянето на услуга към крайния потребител, например: при управлението на потребителски профил или абонаменти; при уведомяване на крайните потребители за промени в условията на услугите; при отговор по запитвания, свързани с услугите, условия по предоставянето им или настоящото Уведомление за поверителност;
 • За нуждите на легитимни интереси на ЛИНК (доколкото пред тези интереси нямат преимущество интересите или основните права и свободи на Субекта на данните), например: при подобряване на услугите или потребителската интеракция; при защита или упражняване на съдебни и други претенции; при предотвратяване претърпяването на вреди за ЛИНК или трета страна, както и при превенция на застрашаващи действия, които могат да доведат до подобни вреди за ЛИНК или трета страна или да застрашат сигурността на Личните данни на крайните потребители на услугите;
 • При съгласие, например по повод маркетинга и рекламата на услугите на ЛИНК;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЛИНК, например продължаващо съхранение на Лични данни за изпълнение на законови изисквания в областта на счетоводството.

Право на жалба до надзорен орган:

Ако смятате, че обработването на лични данни от страна на ЛИНК нарушава относимите разпоредби за защита на Личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение или друг съответен надзорен орган.

ЛИНК в качеството на Обработващ лични данни

Как ЛИНК обработва Лични данни в качеството на Обработващ лични данни се определя от и е заложено в Споразумението за обработване на лични данни, сключено между ЛИНК и нашия Клиент (Администраторът), както и в информацията за съответната услуга. Личните данни, отнасящи се до конкретно физическо лице (Субект на данни), които ние обработваме в качеството на Обработващ лични данни, е в зависимост от съответното техническо решение, използвано от Клиента на ЛИНК.

Обработването на Лични данни от името на Клиента се урежда от Споразумение за обработване на лични данни, като ЛИНК е поел задължение да обработва Личните данни само за предоставяне на услугите към Клиента, нарежданията на последния и Споразумението за обработване на лични данни. При прекратяване на договора за услуги или по нареждане на Клиента, ще изтрием или върнем обработваните Лични данни, доколкото друго не е предвидено в относимото законодателство.

Примери за дейности по обработване на Лични данни, при които ЛИНК действа в качеството на Обработващ лични данни:

 • Инструменти за споделяне, които Ви помагат да изпращате или маршрутизирате SMS и OTT съобщения (като функционалности по сформиране/въвеждане на база данни с номера или предоставяне на кратки номера);
 • Създаване на логови данни, статистически данни и отчети за изпращането на съобщенията;
 • Комбиниране (обогатяване) на Лични данни с данни от други източници (например, от публично достъпни източници на икономически и демографски данни) преди тези Личните данни да бъдат анонимизирани и сегментирани за целите на маркетингов или отчетнически анализ. Следва да се обърне внимание, че ЛИНК или Клиентът на ЛИНК няма да използват комбинирани (обогатени) данни, докато същите не бъдат анонимизирани;
 • Наблюдение на трафика за нуждите на доставката на съобщенията и стабилността на системата;
 • Управление на получените съгласия на Субектите на данни;
 • Съхранение и управление от името на Администраторите на информацията, отнасяща се до Субектите на данни;
 • Предоставяне на оферирани услуги.

В зависимост от услугата и начина на ползването й от Клиентите, ЛИНК в качеството си на Обработващ лични данни може да обработва следните видове Лични данни:

 • Основни лични данни, например име, данни за контакт като имейл адрес, телефонен номер и пр.;
 • Специални категории лични данни, например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации или здравословно състояние;
 • Данни за местонахождение, например GPS, Wi-Fi данни и данни за локация от мрежата на ЛИНК (различни от трафични данни);
 • Трафични данни: лични данни, обработвани при предоставяне на електронни съобщителни услуги или таксуването на посочените услуги;
 • Данни, отнасящи се до услугите предоставяни от Клиентите ни, например история на трансакциите или съответни събития във връзка със съобщенията;
 • Данни, отнасящи се до съдържанието на комуникацията, например имейли, гласови съобщения, SMS/MMS, данни относно ползвания браузър и пр.;

Основанията на ЛИНК за обработване са следните:

 • Изпълнение на заложеното по Споразумение за обработване на лични данни с Клиента;

Субектите на данни имат право по всяко време да:

 • Оттеглят съгласието си за дейности по обработване на Лични данни въз основа на съгласие;
 • Поискат достъп до или коригиране на Личните им данни;
 • Поискат преносимост (копие от Личните данни) или изтриване на Личните им данни;
 • Поискат ограничаване или да възразят срещу обработването;
 • Прекратят договорите, по които са страна.

Право на жалба до надзорен орган:

Ако смятате, че обработването на лични данни от страна на ЛИНК нарушава относимите разпоредби за защита на Личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение или друг съответен надзорен орган.

Съхранение на Лични данни

ЛИНК съхранява Личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите за обработване, като обикновено Личните данни се съхраняват до прекратяване на съответния договор или докато крайните потребители поискат изтриване. Следва да бъде отчетено, че спазването на определено законово задължение може да доведат до продължаващо съхранение на Лични данни след датата на прекратяване на договора. Пример за подобни задължения са законови изисквания в областта на счетоводството, борбата с тероризма и пр. Продължаващо съхранение на Лични данни е възможно и при необходимост за целите на легитимните интереси на ЛИНК, включително, но не само, при защита или упражняване на съдебни и други претенции.

Как опазваме Личните данни?

Защитата на Личните данни е приоритет от първостепенно значение за ЛИНК. Ето защо ние полагаме постоянни усилия за защита на Личните данни. Политиката ни за информационна сигурност и защита на личните данни обхваща изискванията към персонала, данните, техническата (ИТ) инфраструктура, вътрешните (частни) и външните (публични) мрежи, както и сградния фонд и съоръжения. Конкретни технически и организационни мерки могат да бъдат намерени в съответното Споразумение за обработване на лични данни. Специално внимание се отделя на информацията, съдържаща Лични данни.

Дейността ни по информационна сигурност цели постигането на баланс между излагането на риск, интереса на бизнеса, наличните технологии, уязвимостите и заплахите с оглед спазване на приложимото законодателство и договорните задължения.

ЛИНК се стреми да въвежда съответни мерки за сигурност. определяйки подходящи нива на защита на Личните данни, като така предотвратява разкриването на Лични данни на неоторизирани получатели, както вътрешно в организацията на ЛИНК, така и извън нея.

С кого споделяме данни?

ЛИНК може да разкрие Лични данни на свои партньори за нуждите на предоставяните услуги.

Нашите партньори следва да обработват Личните данни само за целите, за които същите са събрани, в изпълнение на възложеното им от ЛИНК. Отношенията с тези партньори са уредени посредством съответно Споразумение за обработване на лични данни.

ЛИНК може да разкрие на свързаните си лица от корпоративното семейство на ЛИНК Мобилити Груп Лични данни на лицата, предоставили данни за контакт, както и такива на посетителите на интернет сайта. ЛИНК има свързани лица, базирани извън територията на ЕС / ЕИП. Достъпът до Личните данни бива защитен посредством сключени стандартни договорни клаузи между ЛИНК и свързаните лица.

Разкриването на Лични данни пред съответните официални органи на властта е възможно, когато и доколкото действащото законодателство го повелява.

Личните Ви данни (като посетители на интернет сайта) могат да бъдат предадени на трети държави (САЩ) въз основа на Вашето изрично съгласие – отнася се до информацията за бисквитките.

Как ЛИНК осигурява предаване на Лични данни на трети държави в съответствие с новите изисквания?

С оглед на решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) от 16 юли 2020 г. по дело № C-311/18 (т.нар. „Schrems II“) между Комисаря за защита на личните данни на Ирландия, Фейбук Ирландия ООД (Facebook Ireland LTD) и Максимилиан Шремс, както и съгласно Препоръки 01 / 2020 на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), приети на 10 ноември 2020 г., се налагат по-високи нива на дължима грижа относно мерките, необходими за предаване на Лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), съобразно изискванията за съответствие с ОРЗД.

ЛИНК изпълнява посочените изисквания съгласно стъпките по-долу:

 • Стъпка 1: В ЛИНК познаваме предаването на Лични данни, което извършваме.

ЛИНК гарантира чрез сключени договори и вътрешни процедури, че предаванията към трети държави извън ЕС/ЕИП не се извършват без знанието на ЛИНК и надлежното им документиране.

 • Стъпка 2: В ЛИНК проверяваме инструмента за предаване, от който зависи предаването.

ЛИНК не разчита на стари/отпаднали инструменти за предаване (каквито са „Privacy Shield“ и „Safe Harbor“). При необходимост от предаване на Лични данни на трети държави, се разчита единствено на решения на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита, както и на инструментите за предаване, изброени в чл. 46 от ОРЗД.

 • Стъпка 3: Преценка на правото и практиката на третата държава.

Предаването се извършва само, ако правото и практиката на третата държава не възпрепятстват обработването в съответствие с приложимите изисквания за предаване на Лични данни.

Социални мрежи

По отношение на сайтовете за социални мрежи, ЛИНК може да събира информация за Вас, както следва:

 • При Ваше присъединяване/абониране (“join” / “subscribe”) или харесване (“like”) към/на страница на ЛИНК в сайт за социални мрежи (например, страницата “LINK Mobility“ във Facebook), съответният сайтът за социални мрежи може да предостави на ЛИНК данни за Вас. Повече информация бихте могли да получите при запознаване с относимата политиката за поверителност на конкретния сайта за социални мрежи.
 • При Ваше взаимодействие със страница или съдържание на ЛИНК в сайт за социални мрежи, ние можем да използваме бисквитки, целящи добиване на информация относно връзките („линковете“), които сте избрали / върху които сте натиснали („кликнали“).
 • Когато направите информацията обществено достъпна на страницата си в социалната мрежа, ние можем да събираме тази информация.
 • Когато използвате функцията „Social Sign-In“ за достъп до онлайн съдържание вместо попълване на регистрационната форма на съответния интернет сайт, „Social Sign-In“ споделя с ЛИНК актуалните Ви данни за контакт, ползвани като заместител на отделна регистрация. Функцията „Social Sign-In“ позволява на посетителите на интернет сайт, използвайки съществуваща си идентификация в сайт за социални мрежи като Facebook, LinkedIn, Twitter или Salesforce, да избегнат допълнителна отделна регистрация на интернет сайта при достъпване на онлайн съдържанието му.

Повече информация относно поверителността на конкретен сайт за социални мрежи, ползван от Вас при интеракция с ЛИНК, можете да се обърнете към относимата политика за поверителност на сайта за социални мрежи.

Как използваме бисквитки?

ЛИНК използва бисквитки и сходни на тях технически средства на своите интернет сайтове. Бисквитките ни помагат да определим кои части от нашите интернет сайтове са популярни, кои страници се посещават и за колко време. Данните се използват за разработване и анализ на услуги, както и за маркетингово таргетиране на партньорски услуги.

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи поредица от знаци, които могат да бъдат поставени на Вашия компютър или мобилно устройство за идентификация на използвания от Вас браузър или устройство. Бисквитките не могат да повредят Вашия компютър или файлове на него. Бисквитките единствено позволяват на сайт или услуга да узнаят дали компютърът / устройството Ви са посещавали този сайт или услуга преди. Бисквитките могат да бъдат използвани за добиване на информация относно начина на използване на сайт или услуга. Освен това те Ви помагат да навигирате по-ефективно между страниците, да запазите предпочитанията си и да подобрите цялостно Вашата интеракция със интернет сайта.

Ние използваме бисквитки за

 • Активиране използването на съответни услуги, например, Удостоверителни/авторизиращи бисквитки (Authenticating cookies), използвани за влизане в сайта и поддържане на сесии за вход в сайта;
 • Съобразяване на съдържанието на интернет сайта с индивидуалните предпочитания на потребителя, посредством „запаметяване“ на избраните от потребителя настройки и персонализиране на потребителския интерфейс, например, изпрани езикови и регионални настройки;
 • Създаване на статистически данни, които ни помагат да разберем как потребителите на интернет сайтове използват същите, като това дава възможност за по-добро персонализиране на съответния интернет сайт съгласно нуждите на потребителите;
 • Предоставяне на маркетингово съдържание на посетителите на интернет сайтовете, съобразно техните интереси.

Този интернет сайт използва бисквитки. Същите се използват за персонализиране на съдържанието и рекламите, за предоставяне на функции от сайтовете за социални мрежи и за анализиране на посещенията. Споделяме информация относно ползването на интернет сайта с партньорите ни от сферата на социални мрежи, рекламата и анализа, които могат да я комбинират с друга информация, предоставена им от Вас или събрана в процеса на ползване от Ваша страна на техните услуги. С продължаване използването на нашия интернет сайт, Вие се съгласявате с нашите бисквитки.

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да се използват от интернет сайтовете, за да направят потребителската интеракция по-ефективна.

Съгласно приложимото законодателство, можем да съхраняваме бисквитки на вашето устройство, доколкото същите са необходими за нормалното функциониране на интернет сайта. За всички останали видове бисквитки се нуждаем от вашето одобрение.

Настоящият интернет сайт използва различни видове бисквитки. Някои бисквитки принадлежат на услуги на трети страни, налични на нашите страници.

Можете по всяко време да промените или оттеглите даденото от Вас съгласие посредством Декларацията за бисквитки на нашия интернет сайт.

Научете повече за това кои сме ние, как можете да се свържете с нас и как обработваме лични данни в нашата Политика за поверителност.

Когато желаете да се свържете с нас относно обработване на Лични данни въз основа на Вашето съгласие, Ви молим да посочете идентификационния номер и датата на даване на съгласието.

Вашето съгласие се отнася за SMSAPI интернет сайта.

Декларация за бисквитки от Cookiebot

Също така, използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, основана на нашите легитимни интереси (т.е. интересите ни относно анализа, оптимизацията и икономическото функциониране на интернет сайта ни – съгласно член 6, пар. 1, б. „е“ от ОРЗД) и въз основа на Вашето съгласие (член 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД) след приемане на бисквитките.

Google LLC („Google“). Google използва бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на интернет сайта ни от посетителите, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ние използваме Google Analytics само с активирано IP анонимизиране. Това означава, че IP адресът на потребителите от ЕС /ЕИП се съкращава от Google.

Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването от страна на посетителите на интернет сайта ни, да състави доклади за дейностите в рамките на интернет сайта ни и да предостави допълнителна информация за използването интернет сайта ни и свързаните с него услуги. Псевдонимизирани потребителски профили могат да бъдат създадени от съответните обработени данни.

Посетителите на интернет сайта могат да попречат на Google да събира данните, генерирани от бисквитката и свързани с ползването на интернет сайта ни (включително IP адреса), като изтеглят и инсталират приставката за браузър на следния адрес: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

За повече информация относно използването на данни от Google и възможностите за възражения вижте Политиката за поверителност на Google и настройките за персонализиране на рекламите от Google.

Събраните данни ще бъдат изтрити след 12 месеца.

Използваме Facebook Pixel и LinkedIn Pixel. Тези бисквитки / пиксели се поставят съответно от Facebook и LinkedIn. Те предоставят възможност на ЛИНК да измерва, оптимизира и създава целеви групи във връзка с рекламни кампании, реализирани във Facebook / LinkedIn. По-конкретно, те позволяват на ЛИНК да добие информация относно движението между различни устройства на посетителите на нашия интернет сайт при техния достъп до SMSAPI интернет сайта и Facebook / LinkedIn, като така се осигурява гледаемост на рекламните кампании на ЛИНК във Facebook / LinkedIn от страна на посетители на нашия интернет сайт, интересуващи се в по-голяма степен от подобна реклама. За целта се анализира преглежданото от посетителите на нашия сайт съдържание и взаимодействието им с него на SMSAPI интернет сайта. Обработването е основано на нашите легитимни интереси (т.е. интересите ни относно анализа, оптимизацията и икономическото функциониране на интернет сайта ни – съгласно член 6, пар. 1, б. „е“ от ОРЗД) и въз основа на Вашето съгласие (член 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД) след приемане на бисквитките. За отказ, моля, вижте:

Използваме Hotjar, за да разберем по-добре нуждите на нашите посетители и да оптимизираме нашите услуги и цялостното взаимодействие с посетителите. Hotjar е технология, която ни помага да разберем по-добре взаимодействието с нашите посетители (напр. колко време прекарват на кои страници, кои връзки/линкове избират/кликват, какво харесват и не харесват и пр.), като това ни позволява да изграждаме и поддържаме нашата услуга, отчитайки обратната връзка от посетителите. Обработването е основано на нашите легитимни интереси (т.е. интересите ни относно анализа, оптимизацията и икономическото функциониране на интернет сайта ни – съгласно член 6, пар. 1, б. „е“ от ОРЗД) и въз основа на Вашето съгласие (член 6, пар. 1, б. „а“ от ОРЗД) след приемане на бисквитките. Hotjar използва бисквитки и други технологии за събиране на данни за поведението на нашите посетители и техните устройства. Това включва IP адрес на устройството (обработен по време на Вашата сесия и съхраняван в анонимизирана форма), размер на екрана на устройството, тип устройство (уникални идентификатори на устройства), информация за браузъра, географско местоположение (ограничено до данни държава) и предпочитания език, използван за показване нашия интернет сайт. Hotjar съхранява тази информация от наше име в псевдонимизиран потребителски профил. На Hotjar е забранено да продава която и да е от данните, събрани от наше име. За повече подробности, моля, вижте раздела „за Hotjar“ на сайта за поддръжка на Hotjar (https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967). За отказ, моля, вижте: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/

Данни за контакт

Ако сте директен клиент на ЛИНК, можете да се свържете с нашия Отдел за обслужване на клиенти.

Съответния отдел за обслужване на клиенти може да ви помогне да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на LINK Mobility Group - Jan Wieczorkiewicz или с ДЛЗД на ЛИНК за България и Румъния - Мартин Господинов.

Ако сте краен потребител на клиент на ЛИНК, Ви молим да се обърнете директно към съответния клиент на ЛИНК.

Ако не сте директен клиент на ЛИНК и сте получили съобщение посредством система/техническа свързаност, предоставяна от ЛИНК, Ви уведомяваме, че може да се случи само по възлагане на и от името на наш клиент (фактически изпращач на съобщението). В този случай следва да се свържете директно с фактически изпращач на съобщението. Всеки клиент на ЛИНК декларира, че има право да обработва Личните данни на крайните потребители (адресати), на които изпраща съобщения.

Всички външни изследвания на сигурността следва да се изпращат до адрес: infosec@linkmobility.com

Изменение на настоящото Уведомление за поверителност

ЛИНК си запазва правото да изменя това Уведомление за поверителност. Последната редакция заменя всички по-ранни версии. Актуалната версия на Уведомлението за поверителност ще бъде достъпна по всяко време на интернет сайта на ЛИНК или при поискване. Съветваме Ви периодично да проверявате Уведомлението за поверителност, за да сте информирани относно действащото Уведомление. За всички изменения, за които следва да бъдете уведомявани или, за които е необходимо Вашето съгласие, ще бъдете надлежно известени.

Последното изменение на Политиката за поверителност е от: 01.06.2021 г..

Privacy

We take privacy seriously. We want to inform you about the means by which we process personal data in LINK.

By visiting our page you give consent to our Privacy Policy, which means that you agree with our terms. Should you not agree to our Privacy Policy, we encourage you not to engage or interact with us in any way.

Read more about how and why we collect data and how we handle our data or download our PDF.

LINK PRIVACY STATEMENT

TERA COMMUNICATIONS JSCo. (AD), Bulgaria (org. no, UIC: 131384920), hereinafter referred to as “LINK”, is part of the corporate family of LINK Mobility Group as subsidiary of LINK Mobility Group AS, Norway (org. no 984 066 910). LINK is responsible for processing Personal Data. LINK processes Personal Data within applicable laws and regulations. LINK Mobility Group consists of many subsidiaries and personal data may be shared and transferred between LINK and subsidiaries listed in the following list: https://linkmobility.com/list/. Each subsidiary is responsible for processing Personal Data in accordance with this Privacy Statement.

Terminology

We will be using some terms that will be common within this privacy statement that should be understood as in Article 4 of GDPR.

 • A Data Subject is an identifiable natural person;
 • A Data Controller is the legal person which, alone or jointly with others, that determines the purposes and means of the processing of personal data;
 • A Data Processor is the legal person which processes personal data on behalf of the Data Controller;
 • Personal Data is any data that directly or indirectly is linked to a natural person (Data Subject).
 • Data Processing of Personal Data is any use of Personal Data, including collecting, storing, modifying, transferring or deleting.
 • Traffic Data is data generated through the use of a network. As an example, when an individual is using the mobile network, information about who is sending and receiving a message or a phone call, start and end time, and the location of the mobile phone is generated. If traffic data directly or indirectly can be linked to you as an individual, these are classified as Personal Data. Traffic Data can, for example, be used for billing purposes.
 • Anonymous Data is data where all identifying items have been removed making it impossible to associate the data with an individual.

Privacy Notice and processing of Personal Data at LINK Mobility

When you use LINK products and services we process those general types of personal data:

 • If you have already signed an agreement with us to use one or more of our services we will use your Personal Data information as a Customer or Supplier.
 • If you have not already signed an agreement with us and you contact us using one of the channels – like visiting this website – we will use your data as a Potential Customer or Potential Supplier.
 • Personal data of the end-users that LINK Customers share with LINK when processing is carried out by using LINK services are called End User Data.

The nature of processing depends on the type of data you have given us.

LINK offers many products and solutions to its Customers. This document presents a general description of Personal Data Processing within LINK Mobility which may be broader or narrower depending on which specific solution LINK Customer may be using. Please consult product-specific Privacy Notices on the given products webpage or Data Processing Agreement.

LINK as a Data Controller

How LINK processes Personal Data as Data Controller is defined and described in this privacy notice and if applicable the data processing agreement or the terms and conditions between LINK and our Customer/Supplier, or it is processed due to LINK’s legitimate legal interest.

Business contacts, hereunder Supplier, customer or investor representatives and employees:

LINK may obtain your data as business contact when, for example, you contact our sales team or our investor relations team, when you register on our website or sign up for our web or email services. We may ask you to provide personal information. This may include your name, address/zip code/city/country, telephone number and/or e-mail address.

We may also collect and process further Personal Data or information that you provide us if you are contacting us with specific requests and/or to apply to vacancies, questions on job postings or spontaneous applications.

Website visitors:

We may also collect information about your visit to this website through the use and placement of cookies. This includes, among other things, the Internet protocol address (IP address), browser type, browser version, which pages you visit within the website, the duration of the visit and the page views of your computer. We use cookies for this purpose. You can read more about Cookies below.

LINK Employees:

Employees at all levels in LINK Mobility are familiar with the purpose of GDPR and how to comply with the applicable rules. LINK Employees should consult internal documentation on data processing.

Mobile phone owners (End Users):

LINK routes messages like SMS, various forms of OTT or email from our Customer (acting as Data Controller) to the end-user (Data Subject) via the chosen channel by the LINK Customer.

Examples of processing activities when LINK acts as Data Controller:

Notifying Customers/Suppliers and their representatives and employees of:

 • Changes in the terms and conditions, payments, other regulations or privacy policy,
 • Changes directly related to the provision of services within the LINK services, such as, inter alia, service updates, updates to technical conditions and documentation,
 • The state of payment for the services realized (the invoicing and the status of payments), including the discount codes for services,

Responding to inquiries:

 • or questions related to services, terms and conditions, or this privacy notice
 • to the operation of the LINK service.
 • Information related to the quality of service.

Another usage:

 • Manage End User profile and End User consents.
 • Contact, or to keep visitors or our website informed of information that LINK think may be of interest of the visitor (marketing) after a visitor has submitted a web form on our website or via other means (opt-in);
 • Obtain an insight into the use of our website, as described below in the cookie section;
 • Send and route messages like SMS, OTT or email from our customer (acting as Data Controller) to the end user (Data Subject).
 • Customer Satisfaction Surveys.
 • Manage memberships and membership offers.
 • Improve and evaluate our website and services;
 • Execute individual rights;
 • Comply with laws and regulations.

Categories of Personal Data

Depending on the service and the Customers use of the service in question, we may as Data Controller process Personal Data within the following categories

 • Basic Personal Data (such as name), contact details (such as email, phone number, etc).
 • Location Data, such as GPS, Wi-Fi location data and location data derived from Processor’s network (that is not traffic data as defined below).
 • Traffic Data: Personal Data processed in relation to the conveyance of a communication on an electronic communications network or billing thereof.
 • Data related to the content of the communication, such as e-mails, voice mails, SMS/MMS, browsing data, etc.
 • Information about visits to this website through the use and placement of cookies.

In some cases, LINK will be able to link Personal Data collected by several different services, as long as the data is collected for the same purpose.

Your data will not be used in an automated decision-making system, including profiling.

Legal basis for LINK processing are:

 • To fulfil the agreement for use of a service provided by LINK to the end user, e.g. in relation to the management of the user profile or memberships and to notify end users of changes to, or respond to inquiries related to services, terms, and conditions or this privacy notice.
 • To pursue LINK legitimate interests (provided always that the interests of the data subjects do not override such interests), e.g. in relation to improve the services or the user experience, to establish, exercise or defend a legal claim, to prevent loss or damages to LINK or any third parties or to prevent any actions that may compromise LINK or a third party’s property or the personal data of the other users of the services.
 • Consent, e.g. in relation to the marketing of LINK services.
 • To comply with a legal obligation to which LINK is subject e.g. continued storage due to statutory rules of storage for accounting purposes.

Right to lodge a complaint with a supervisory authority:

If you believe that LINK processing of personal data infringes relevant data protection regulations, you are entitled to lodge a complaint with the supervisory authority of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, or other relevant supervisory authority.

LINK as a Data Processor

How do LINK process Personal Data as a Data Processor is defined and described in the agreement between LINK and our Customer, the Data Controller, and in the description of the respective services. The data about an individual (Data Subject) that we process as a Data Processor depends on which of our services are used by Customer.

LINK processing of Personal Data on behalf of the Customer is governed by a Data Processing Agreement (DPA), and LINK will only process Personal Data to provide our services to the customer, and in accordance with the DPA and the customer’s instructions. Upon termination of the agreement or instructions from the customer, we will delete or return the Personal Data processed under the agreement, unless otherwise required by mandatory law.

Examples of processing activities

 • Sharing tools to help you send or route messages SMS and OTT (such as Number Database and receiving numbers).
 • Produce message logs, statistics, and reports.
 • Enrich Personal Data with data from third party sources (e.g. economic and demographic data from publicly available sources) prior to anonymisation and segmentation for use in analysis for marketing and reporting purposes. Note that LINK or LINK’s customer will not use enriched data until anonymised.
 • Monitor traffic to ensure message delivery and system stability.
 • Manage Data Subject consents.
 • Store and manage Data Subjects information on Data Controllers behalf.
 • Provide catalogue services.

Depending on the service and the customer’s use of the service in question, we may as Data Processor process Personal Data within the following categories:

 • Basic Personal Data (such as name), contact details (such as email, phone number, etc).
 • Special categories of Personal Data, such as data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership or health data.
 • Location Data, such as GPS, Wi-Fi location data and location data derived from Processor’s network (that is not traffic data as defined below).
 • Traffic Data: Personal Data processed in relation to the conveyance of a communication on an electronic communications network or billing thereof.
 • Data related to the use of our customers’ services, such as transaction history or messaging events.
 • Data related to the content of the communication, such as e-mails, voice mails, SMS/MMS, browsing data, etc.

Legal basis for processing:

 • Data Processing Agreement with Customer;

Data Subjects can at any time:

 • Withdraw consent to processing activities based on consent.
 • Access or Amend Personal Data.
 • Request export or deletion of Personal Data.
 • Request restriction of, or object to, processing.
 • Terminate the agreement.

Right to lodge a complaint with a supervisory authority:

If you believe that LINK processing of personal data infringes relevant data protection regulations, you are entitled to lodge a complaint with the supervisory authority of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, or other relevant supervisory authority.

Data Retention

LINK will retain Personal Data for as long as it is necessary to fulfill the purposes for processing and will as a main rule retain Personal Data until termination of the agreement or until end users request deletion. Please note that legal obligations, e.g. statutory rules related to storage for accounting purposes or anti-terrorism laws may make it necessary to store Personal Data after the termination of the agreement. Continued storage may also occur where such storage is necessary for the purposes of legitimate interests pursued by LINK, including, but not limited to, the establishment, exercise or defense of legal claims.

How do we protect Personal Data?

Safeguarding Personal Data is of the utmost importance to LINK. We therefore continuously work to protect Personal Data. Our information security policy and personal data protection policy embraces protection for personnel, data, IT infrastructure, internal and public networks, as well as office buildings and technical facilities. Specific Technical and Organizational Measures can be found in our Data Processing Agreement. Special attention is given to information such as Personal Data.

Our security work aims to balance risk exposure, business value, available technology, vulnerabilities, and threats in order to comply with applicable laws, regulations as well as with contractual demands.

LINK strives to implement security measures by setting appropriate levels of protection for Personal Data and by so preventing disclosure of Personal Data to unauthorized parties, externally and internally.

With whom do we share data?

LINK may disclose personal data to third party vendors and hosting partners who perform services for LINK, in order to be able to deliver the services.

These third party vendors will only use the Personal Data for the purposes they were collected and in order to perform their services towards LINK. The relationship to such third party vendors will be governed by a Data Processing Agreement.

LINK may disclose the personal data of Business contacts and Website visitors between all of the entities listed as subsidiaries in LINK Mobility Group. LINK also have subsidiaries that are located outside EU/EEA area. The access to the personal data from the subsidiaries is protected with EU Standard Contractual Clauses signed between LINK and all LINK Mobility Group subsidiaries.

The disclosure of Personal Data to public bodies may occur if and to the extent required by law and current regulations.

Your personal data (website visitors) may be transferred to a third country (USA) based on your explicit consent – cookie information.

How does LINK ensure transfer to third countries in accordance with new requirements?

Following the judgement of the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) of 16 July 2020 Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland LTD, Maximillian Schrems, C-311/18 (“Schrems II”), and in the Recommendations 01/2020 from the European Data Protection Board (“EDPB”) adopted on 10 November 2020, the measures required in order for transfer of personal data outside the European Economic Area (“EEA”) require a higher level of specification and care on the side of the entities responsible for such transfers to comply with the GDPR.

LINK implements the specified requirements in accordance with the steps below:

 • Step 1: In LINK we know our transfers

LINK ensures through its contracts with third parties and its internal processes that transfers to countries outside the EEA do not take place without LINK’s knowledge and documentation of such transfer.

 • Step 2: In LINK we verify the safeguard our transfer relies on

LINK does not rely on legacy safeguards for transfer (Privacy Shield and Safe Harbor). If any transfer is required, only European Commission adequacy decisions, and the current safeguards as listed under GDPR Article 46 are chosen.

 • Step 3: Transfer under the law of the country in question

Transfer is performed only if the laws of the country in question, including any supplementary measures in place, do not prevent processing in compliance with the requirements for the applicable transfer.

Social networking

LINK may collect information about you in connection with social networking sites in several ways:

 • When you choose to join (or “like”) a LINK page on a social networking site (such as the LINK Mobility page on Facebook). In these situations, the social networking site may make some information about you available to LINK. Please see the privacy policy for the social networking site to learn more.
 • When you interact with a LINK social networking page or content, we may use cookies to learn which links you clicked.
 • When you make information publicly available on your social networking page, we may collect that information.
 • When you make use of the Social Sign-In feature to access content in lieu of submitting a web form. The Social Sign-In feature allows Web form visitors the opportunity to connect to your online programs using their social network identity. Visitors can use their existing social networking site such as Facebook, LinkedIn, Twitter, or Salesforce to bypass a registration or sign-up Web form. Social Sign-In captures visitors’ current contact information and stores the information directly into the database.

To learn more about the privacy practices of a social networking site on which you interact with LINK, please refer to the privacy policy for that social networking site.

How do we use cookies?

LINK uses cookies and similar technologies on our websites. Cookies help us to determine the most popular parts of our websites, which pages are visited and for how long. The data is used for the development and analysis of services and targeting website advertisements in services provided by partners.

Cookies are small text files containing a string of characters that can be placed on your computer or mobile device to identify your unique browser or device. Cookies cannot damage your computer or files on your computer. Cookies just allow a site or services to know if your computer or device has visited that site or service before. Cookies can be used to help understand how a site or service is used. Also, they help you navigate between pages more efficiently, remember your preferences, and generally improve your browsing experience.

We use cookies to

 • Enable the use of services available through the service, e.g., Authenticating cookies used to log on to the site and maintain login sessions within the site.
 • Adjust the content of the website to individual preferences of the user by “remembering” the user’s chosen settings and personalizing the user interface, e.g. for the selected language or region.
 • Create statistics that help us understand how website users use websites, which allows better customization of the website to the users‘ needs.
 • Deliver advertising content to website users more tailored to their interests.

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Your consent applies to the SMSAPI web site.

Cookie declaration by Cookiebot

We also use Google Analytics, a web analytics service based on our legitimate interests (i.e., interest in the analysis, optimization and economic operation of our online offer within the meaning of Article 6 (1) (f) of GDPR) and based on your consent (Article 6 (1) (a)) after accepting the cookie banner.

Google LLC (“Google”). Google uses cookies. The information generated by the cookie about users‘ use of the online offer is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. We only use Google Analytics with IP anonymization enabled. This means that the IP address of users is being shortened by Google within Member States of the European Union or in other Contracting States to the Agreement on the European Economic Area.

Google will use this information on our behalf to evaluate the users‘ use of our online offering, to compile reports on the activities within this online offering, and to provide further information on the use of this online offer and the Internet use related services to provide us. Pseudonymous user profiles can be created from the processed data.

Users can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and relating to its use of the website (including its IP address) and by using that data by Google by providing it with the data available at the following link. Download and install browser plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

For more information on Google’s data usage, hiring and objection options, see Google’s privacy policy and the personalization settings of the advertising by Google.

The collected data will be deleted after 12 months.

We use Facebook Pixel and LinkedIn Pixel. These cookies/pixels are placed by Facebook and LinkedIn respectively. They enable LINK to measure, optimize and build audiences for advertising campaigns served on Facebook/LinkedIn. In particular they enable LINK to see how our users move between devices when accessing the SMSAPI web site and Facebook/LinkedIn, to ensure that LINK’s Facebook/LinkedIn advertising is seen by our users most likely to be interested in such advertising by analysing which content a user has viewed and interacted with on the SMSAPI web site. The processing is based on our legitimate interests (i.e., interest in the analysis, optimization and economic operation of our online offer within the meaning of Article 6 (1) (f) of GDPR) and based on your consent (Article 6 (1) (a)) after accepting the cookie banner. To opt-out please see:

We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users’ experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. The processing is based on our legitimate interests (i.e., interest in the analysis, optimization and economic operation of our online offer within the meaning of Article 6 (1) (f) of GDPR) and based on your consent (Article 6 (1) (a)) after accepting the cookie banner. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices. This includes a device's IP address (processed during your session and stored in a de-identified form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), and the preferred language used to display our website. Hotjar stores this information on our behalf in a pseudonymized user profile. Hotjar is contractually forbidden to sell any of the data collected on our behalf. For further details, please see the ‘about Hotjar’ section of Hotjar’s support site (https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967). To opt-out please see: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ .

Contact information

If you are a direct customer of LINK, please contact our Customer Support.

Our Customer Support can also assist you in getting in touch with LINK Mobility Group’s Data Protection Officer (DPO) – Jan Wieczorkiewicz or LINK’s DPO for the Bulgarian and Romanian regions – Martin Gospodinov.

If you are an end user of a LINK customer, please contact the relevant LINK customer directly.

If you are not a direct client of LINK, and you have received a message via LINK systems, we would kindly inform you that this has and could only happen on behalf of one of our Customers. In this case, you must contact the sender of the message directly. Each LINK client declares that it has the right to process the personal data of the customers to whom the message is sent.

All external security researches should send their findings to: infosec@linkmobility.com

Modification of this Privacy Statement

LINK reserves the right to modify this privacy statement. The most recent revision shall supersede any earlier versions. The current version of the privacy notice will be available at LINK website or at request at all times. We advise that you check the privacy notice from time to time, to keep up to date with the current notice. We will notify you of any changes to the privacy notice that you are entitled to receive information about or which requires your consent.

Last update to the privacy policy: 01.06.2021.

Регистрирайте се безплатно

Регистрирайте се за 30 секунди и получете безплатен SMS за начало!

Създайте акаунт